هنرآموزان رشته مديريت خانواده كاردانش

سئوالات کمک های اولیه

1-کدام یک در تعریف کمک های اولیه نیست ؟

الف- سلسله اقدامات اولیه وابتدایی           

ب- اقداماتی برای نجات جان مصدوم

ج- جا انداختن در رفتگی ها وشکستگی ها وبخیه کردن زخم ها

د-نجات جان مصدوم وکاهش درد و رنج وجلو گیری از بدتر شدن حال مصدوم

2- از خصوصیات امداد گر نیست :

الف- بر روش های درمانی مسلط باشد

ب- تمام لوازم وابزار مورد نیاز برای اقدامات اولیه را در اختیار داشته باشد

ج- رابطه ی عاطفی بامصدوم وبستگان برقرار کند

د-مسلط بر اعصاب واوضاع باشد

3- در صورت تصادف در جاده اولین اقدام چیست ؟

الف-انتقال مصدوم به مکانی امن                ب-اطلاع به مراکز امداد رسانی

ج- توجه به محل خونریزی وشکستگی ها     د-کاهش در و رنج

4-اولین اقدام در آتش سوزی ها چیست ؟

الف بستن شیر گاز                     ب- حمل مصدو مین به خارج از محل حادثه

ج- خبر دادن به مراکز امداد رسانی  بلیس واورژانس    د- همه ی موارد

5- کدام یک جزئ اولویت حیاتی نیست ؟

الف باز کردن راه هوایی                   ب- احیای قلبی ریوی

ج- شوک شدید                د- خونریزی ها وشکستگی ها وآسیبهای شدید اعضائ

 

6- کدام یک جزئ اولویت خطر ناک نیست؟

الف اسیب های نخاعی              ب-خون ریزی وشکستگی شدید

ج- درد ورنج وزخم های مهلک     د-سوختگی ها وآسیبهای  اعضائ

7- کدام یک اولویت آخر است :

الف زخمهای مهلک           ب- درد وتسکین ان

ج- آسیبها شکستگی های جزئی          د- سوختگی های سطحی

8-کدام وسیله در جعبه ی کمک های اولیه ضروری نیست؟

الف-دارو های ضد درد وضد تب            ب-گاز وباند ولکو بلاست

ج- گوشی وفشار سنج ودما سنج بزشکی         د-دستکش وشریان بند

9-کدام یک از علائم حیاتی محسوب نمی شود ؟

الف نبض وتنس وفشار خون           ب-سطح هوشیاری

ج- رنگ بوست وسطح هوشیاری         د- میزان شنوایی وبینایی ولامسه

10- مهمترین وحساس ترین عمل حیاتی کدام است؟

الف- نبض        ب- دمای بدن    ج-تنفس            د-سطح هوشیاری

11-تعداد طبیعی تنفس دربالغین وکودکان است :

الف- 14 تا18 در بالغین و24 تا40 در کودکان

ب-70تا80دربالغین و100تا120 در کودکان و130 تا در نوزادان 60تا 70 تا در سالمندان

ج-37 تا38در همه ی افراد

د- بستگی به سن وجنس جثهوفعالیت بدنی دارد

12-کدام گزینه غلط است؟

الف- تعداد نبض از نوزادی تا سن بلوغ  رو به کاهش است

ب-در بیماری ها تعداد نبض همواره کاهش می یابند

ج- دربعصی از بیماری ها نبض افزایش می یابد

د- فعالیت بدنی نبض را افزایش وبزرگی جثه نبض را کاهش می دهد

13- کدام گزینه درست است؟

الف- نبض گردن قوی وبرای کنترل مناسب تر است

ب-کنترل نبض با انگشت شصت مناسبتر است

ب-کنترل نبض با انگشت وسط باعث خطا در شمردن می شود

د-تعداد نبض را باید همیشه در یک دقیقه ی کامل حساب کرد

14-کدام یک زمان اندازه گیری دمای بدن از راه دهان است؟

الف-1-2 دقیقه       ب-2-3 دقیقه      ج- 3-5 دقیقه       د-بستگی به شدت بیماری دارد

15-کدام یک زمان اندازه گیری دمای بدن از راه زیربغل است ؟

الف-1-2 دقیقه      ب- 2-3 دقیقه      ج- 3-5 دقیقه      بستگی به شدت بیماری دارد

16-درکدا م وضعیت گرفتن دما از راه دهان امکان پذیر است؟  

 الف-بیماران روانی وتنگی نفس وتشنج             ب-بیماران بیهوش ونوزادان

ج- سلامت فک ودهان                               د-همه ی موارد

17-در کدام وضعیت گرفتن در جه حرارت بدن از راه مقعد مناسب تر نیست ؟

الف- بیماران بیهوش     ب-نوزادان     ج-بیماران با تب بالا     د- بیمارانی که جراحی در مقعد دارند.

18- کدام گزینه درست نیست ؟

الف- زرده ی تخم مرغ باد زهر جیوه است.

ب-روش اندازه گیری دمای بدن از راه زیر بغل چندان مطمئن نیست

ج-در بیماران بیهوش ونوزادان  اندازه گیری دما از راه مقعد مطمئن تر است 

د-در صورت شکسته شدن دما سنج در دهان،  دهان را با آب فراوان شسته و از باد زهر استفاده کنید

19-بالا ترین فشاری که هنگام انقباض قلب به دیواره ی سرخرگها وارد میشود:

الف نبض است      ب-فشار سیستول است     ج-فشار دیاستول است       د - فشار مینیمم است

20- بایین ترین فشاری که هنگام انقباض قتب به عروق وارد میشود :

الف- فشار خون است     ب- فشار سیستولیک است     ج- فشار دیاستولیک است        د-فشارماکسیمم است

21-مقدار فشار حد اکثر در بالغین است :

الف- 110 تا140             ب- 90 تا 110        ج- 70 تا 90     د-70 تا 140

22- مقدار فشار حداقل در بالقین است:

الف-   110تا 140       ب- 70 تا 90         ج= 70 تا 140تا         د- کمتر از 70 تا

 

23- کدام یک سطح اول هوشیاری محسوب می شود ؟

الفبه زمان ومکان آگاه بوده وبه تحریکات باسخ می دهد   ب-به برسش ها ی مستقیم باسخ میدهد

ج-به برسشها پاسخ مبهم میدهد                   د-  تنها به درد واکنش  نشان میدهد

24-کدام یک سطح دوم هوشیاری محسوب میشود :

الف-به برسشهای مستقیم باسخ میدهد       ب- به برسشها باسخ مبهم می دهد

ج- فقط دستورات را انجام می دهد                د-واکنشی ندارد

25- کدام یک سطح سوم هوشیاری محسوب می شود ؟

الف به برسشهای مستقیم باسخ می دهد             ب- به سوالات باسخ مبهم  میدهد

ج- دستورات را انجام میدهد                               د-فقط به درد واکنش دارند

26- کدام یک سطح چهارم هوشیاری است:

الف- فقط دستورات را انجام می دهد                           ب- فقط به درد واکنش دارد

ج- فقط دستورات مستقیم را انجام می دهد              د- واکنشی ندارد

27-مصدومی که واکنشی ندارد در کدام سطح است  ؟

الف-  اول        ب-ششم       ج-چهارم              د-بنجم

28- در کدام وضعیت بوست بر افروخته و قر مزمی شود  ؟

الف-مسمو میت   ب- شوک     ح-حمله ی قلبی     د- خون ریزی

29-در کدام وضعیت بوست رنگ بریده وسرد می شود ؟

الف-خفگی    ب-  ترس شوک و حمله ی قلبی     ج- مسمومیت        د-نارسایی قلبی

  30-کبودی  پوست  نشانه ی  چیست؟

الف- کم خونی           ب-کمبود اکسیزن         ج- کمبود آهن            د- رنگین بوست بودن

31-در افراد رنگین پوست  بررسی وصعیت پوست با مشاهده ی ........................امکان پذیر است .

الف-زیر ناخن ومشاهده ی لبها         ب-رنگ پوست صورت               ج- دور چشم             د- رنگ چشم

32-بررسی وضعیت چشم یعنی:

الف-رنگ چشم     ب-اندازه ی مردمک چشم    ت- تقارن مردمکها وواکنش انها به نور         د- همه ی موارد

33-در کدام وضعیت مردمکها گشاد می شوند ؟

الف-مسمومیت با مواد مخدر     ب- اغماء      ج-آسیبهای یک طرفه ی جمحمه       د- مسمو میت

34-در کدام وضعیت مردمکها تنگ می شوند ؟

الف-مسمومیت با مواد مخدر   ب-اغمائ    ج- آسیبهای یک طرفه ی جمجمه    د-همه ی موارد

35-در کدام وضعیت مردمکها عد م  تقارن دارند؟

الف-مسمومیتبا مواد مخدر     ب-اغماء         ج-آسیبهای یک طرفه جمجمه       د-خفگی

36-کدام گزینه درست نیست ؟

الف-با افزایش نور قطر مردمک زیاد میشود            ب-با افزایش نور قطر مردمک کاهش می یابد

ج- مردمک ها در حالت طبیعی متقارن هستند          د-در مسمو میت با مواد مخدر گاهی مردمکها نا متقارنند

37-کدام گزینه درست نیست ؟

الف-بطور کلی اگر امکان دارد مصدو م را حرکت ندهید .

ب-همواره در هر نوع حادثه ای متوجه ی ضایعه ی نخا عیی و فلج اندام ها باشید .

ج- در ضورت وجود خطر انفجار مصدوم را حتما از محل حادثه دور کنید .

د- امداد گر با به خطر انداختن جان خود جان مصدومین راا نجات میدهد .

38- در کدام وضعیت بهتر است مصدوم را حرکت ندهیم ؟   

 الف خطر انفجار      ب- خطر ریزش آوار      ج- خطر آتش سوزی      د-احتمال وجود آسیب نخاعی

39-مطمئن ترین روش حمل مصدوم در   مسافت های طولانی    است؟

الف- حمل با برانکار           ب- روش کشیدن       ج- روش اغوشی        د- حمل قطاری

40-انتخاب روش حمل به چه عاملی بستگی ندارد ؟

الف- انتخاب مصدوم        ب- نوع و شنت حادثه     ج- مسافت     د- اندازه و وزن مصدوم

41-روش حمل کشیدن در چه صورت کار برد ندارد ؟

الف مسافت حمل طولانی نباشد           

ب-  مصدوم نخاعی باشد و یا از ناحیه ی بشت آسیب دیده باشد

ج- سرعت عمل مهم است ومصدوم بیهوش یا بهوش است

د- جا بجا کردن مص دوم در میدان جنگ

 

42- اگر استخوان بازوی مصدوم آسیب دیده باشد کدام روش کار برد ندارد  ؟

الف-آغوشی      ب-عصایی و دو مچ      ج-حمل قطاری           د- سه مج

43-کدام روش برای حمل مصدو مین اسیب دیده از ناحیه ی شکم وسینه مناسب تر است؟

الف- آغوشی          ب- چهار مچ        ج- عصایی         د-قطاری

44-کدام روش برای حمل مصدومین بیهوش کار برد ندارد   ؟

الف-چهار مچ           ب-صندلی       ج-  آغوشی      د-کشیدن

45-کدام گزینه غلط است ؟

الف- زمان طلایی 4تا 6 دقیقه است

ب-  باز کردن راه هوایی باعث برقراری تنفس می شود

ب- در هر بار تنفس مصنوعی باید باتمام قدرت در ریه ی مصدوم دمید

د-معمولی ترین و م<ثر ترین روش تنفس مصنوعی روش دهان به دهان است

46- در چه موردی نمی توان به مصدوم تنفس مصنو عی داد ؟

الف-مصدوم دچار شکستگی گردن است .        ب- مصدوم اصلا نفس نمی کشد

ج- مصدوم به طور نا منظم نفس می کشد     د- وقتی راه تنفس مصدوم بسته باشد.

47-کدام جمله غلط است ؟

الف-اگر ضربان قلب مصدوم ضعیف باشد باید ماساز قلبی را شروع کنیم .

ب-بهترین زمان برای شروع عملیات احیاء  بین   4 تا 6  دقیقه بعد از قطع تنفس است.

ج-در مواجه با هر مصدو می اول باید ضربان قلب وتنفس اورا کنترل کرد.

د-در مصدوم مشکوک به شکستگی گردن برای باز کردن راه هوایی هرگز سر را به یک طرف نچر خانید .

48- کدام گزینه درست   نیست ؟

الف-حجم هوای دمیده شده به درون ریه های مصدوم بستگی به سن و  جثه مصدوم دارد .

ب-لوله ی هوایی ایر وی از افتا دگی زبان به ÷شت حلق جلو گیری میکند

ج- هنگام ماساز قلبی زیر مصدوم باید سفت وصاف  باشد .

د-در مصدوم مشکوک به شکستگی گردن برای باز کردن راه هوایی باید سر را به عقب کشیده چانه را بالا آورده ودهان را باز مکنیم.

50-کدام گزینه غلط است؟

الف- در حالت شوک ضربان قلب ضعیف میشود.

ب-در حالت شوک فشار خون به شدت بائئن می آید

ج-در حالت شوک مردمک چشم ها گشاد  می شوند

د- در حالت شوک بوست بر افروخته ومرطوب است .

51- در حالت شوک :

الف- بایدمصدوم را با بتوی برقی گرم کرد تا به سرعت گرم شود

ب- باید مصدوم را به تدریج گرم کرد تا جریان خون در بوست افزایش یابد .

ج-گرم کردن تدریجی مصدوم باعثانتشار خون به سمت اندام های حیاتیی  میشود .

د- به او مایعات فراوان گرم بنو شانید

52-به بیمار در حال شوک ....................................

الف- آب و مایات گرم فراوان می نوشانیم تا گر م شود

ب- نباید آب بنوشد چون قدرت بلع ندارد وممکن است خفه شدد

ج--نباید چیزی بنوشد چون جریان خون متوجه دستگاه گوارش شده وبه اندام های حیاتی خون نمرسد

د- به علت صعف  دربلع واینکه خون رسانی متوجه ی اندام های حیاتی شود به مصدوم درحال شوک مایعات نداده واگر درخواست کرد فقط لبهای اورا مرطوب می کنیم

 

53-کدام یک علامت مشکوک به اختلال قلبی نیست ؟

الف- بر افروختگی واحساس گرما وعرق گرم   .

ب- رنگ بریدگی وعرق سرد که به تدریجبیشتر میشود .

ج-  تهوع استفراغ ودفع مدفوع ونفخ

د- تنگی نفس منگی ودری کهبه شانه ها کشیده می شود .

 

54-کدام گزینه غلط است ؟

الف - بیهوشی نشانه ی وقفه در کار و فعالیت مغز است

ب -  بیهوش شدن همیشه یک علامت خطر ناک است

ج - بی هوشی جزئ اولویت های حیاتی است .

د -  تا رسیدن گروه امداد نباید برای فرد بیهوش کاری کرد.

 

55-مهمترین عارضه در زخمهای باز چیست ؟

الف-خونریزی        ب-عفونت        ج- از دست دادن مایات بدن     د-اسیب به بافت ها

56- کدام یک نشانه ی خونریزی داخلی نیست ؟

الف- تنگی مردمک                           ب-صعف وبی حالی  وکاهش سطح هوشیاری  رو به بیشرفت

ج-تشنگی شدید                    د-  یوست سرد ومرطوب

57- کدام گزینه درست است ؟

الف- اگر زخمی خون ریزی نداشت احتیاج به بانسمان هم ندارد .

ب-بانسمان اولیه را در زخمهای وسیع باید مرتب تعویض کرد .

ج-هدف از بانسمان جلو گیری از تشکیل لخته است .

د- بانسمان تر شعات زخم را جذب کرده واز بروز ضایعات بیشتر جلوگیری می کند و خون ریزی را کنترل می کند.

58- چرا زخم هاری را با آب فراوان وصابون می شویند ؟

الف-تا میکروب هاری غیر فعال شود .             ب-تا درد تسکین یابد .

ج- صابون باعث بهبود سریع زخم می شود .         د-تا زخم تمیز شود .

59- برای بی حرکت کردن جسم خارجی در زخم چه باید کرد ؟

الف- با آتل عصو را بی حرکت کرد                    ب- از باند کشی استفاده کر د .

ج- بالشتک گرد گذاشته و سبس کار باندار را انجام داد .            د- نیازی به بانداژ نیست .

60-در حمل مصدوم بی هوش به کدام نکته باید توجه کرد ؟

الف-شکستگی اندام ها                       ب-بسته بودن راه هوایی

ج-  آسیب مهره های ستون فقرات           د-ناراحتی واختلال در کار قلب .

61-کدام بخش از اعضاء اسکلتی محافظ محسوب   نمی   شوند ؟

الف-جمجمه     ب- درشت نی ونازک نی         ج- دنده ها        د- لگن

 

62- کدام حالت در رفتگی محسوب می شود

الف- سر استخوان از مفصل جدا شود

ب-ماهیچه دچار بارگی و آسیب شده باشد

ج- رباطهای نگه دارنده ی مفصل بر اثر فشار یا کشش دچار آسیب شده باشد .

د-سر استخوان شکسته از پوست بیرون باشد .

 

66-کدام گزینه صحیح است ؟

الف-  در شکستگی باز سر استخوان را داخل کنید .

ب- در شکستگی باز محل زخم را با فراوان بشویید.

ج- محل شکستگی را از بانسمان بیرون بگذارید تا در معرض دید باشد

د- آتل در شکستگی باز مورد استفادهخ قرار نمی گیرد .

 

67- برای پیشگیری از آسیب به احشائ داخلی وتبدیل شدن شکستگی باز به شکستگی بسته ومهار خونریزی ودرد بهترین اقدام ........است.

الف- بی حرکت کردن با آ تل                       ب- بانداز با باند کشی

ج- بانسمان فشاری                            د-جا انداختن استخوان شکسته

 

68- در کدام شکستگی احتمال اختلال تنفسی وجود دارد ؟

الف- فک و دنده ها                      ب-گردن ودنده ها

ج-صو رت                                     د- نخاع

69- در کدام وضعیت مصدوم مشکوک به شکستگی در مهره های سینه و کمر است ؟

الف- درد شدید در با ها        ب- ندا شتن حس و حرکت در اندامهای انتهایی          ج- بیهوشی      د- اختلال تنفس

70-کدام یک علامت شکستگی در دن ده ها نیست ؟

الف-  بالا اوردن خون هنگام سرفه                       ب- درد هنگام تنفس

ج- خون ریزی از دهان و بینی                      د-کبود شدن رنگ  بوست

 

71- در کدام وضعیت سوختگی تاول ایجاد می شود؟

الف-درجه یک      ب- درجه یک ودو      ج- درجه سه          د- درجه ی دو

 

72-در کدام وضعیت سوختگی درد وجود ندارد ؟

الف-درجه ی یک     ب- درجه ی سه     ج- درجه ی دو      د- درجه ی چهار

73-خطر اصلی در سوختگی درجه دو و سه است .

الف- عفونت        ب- خفگی     ج- عفونت وشوک    د-درد

74- بسته شدن راه تنفس اصلی ترین خطر در سوختگی...................است .

الف- درجه ی یک و دو          ب- سوختگی گردن       ج- سوختگی دهان و حلق      د- سوختگی سینه

75-مهمترین اقدام در سوختگی چشم است.:

الف سرد کردن     ب- کمبرس سرد       ج- شستشو با آب سرد       د-رساندن به مرکز امداد رسانی

76- سوختگی با صاعقه جزئ کدام نوع از سوختگی ها است ؟

الف-الکتریکی       ب- شیمیایی      ج- اشعه    د- بخار

77-کدام یک از انواع سوختگی با اشعه نیست ؟

الف- نور خورشید   ب-برف    ج- تشعشعات هسته ای   وجوش کاری      د-صاعقه

78- چرا سوختگی درجه ی سه با خطر جدی همراه است  ؟

الف- چون از شدت  درد دچار شوک می شود

ب-جون خطر از دست دادن مایعات بدن وجود دارد .

ج- سریع عفونی می شود

د-چون بوست کاملا از بین رفته عوارض جدی وعمومی سوختگی انتظار می رود .

79 گشادی مردمک جشم کبودی بوست وبرجستگی رگهای گردن نشانه ی چیست ؟

الف-   فشار خون بائئن        ب- اختلال قلبی         ج- تنگی نفس        د- تشنج

80  - علامت خفگی با جسم خارجی است؟

الف-تورم معده     ب- کاهش سطح هوشیاری وخواب آلودگی        ج- چنگ زدن به گلو       د-کبودی بوست

 81- کدام یک علامت خفگی در آب است ؟

الف- چنگ زدن به گلو                     ب-تورم معده

ج- سرفه وکاهش سطح هوشیاری           د- خواب آلودگی وکبودی بوست

82- کدام یک علامت خفگی با گاز های سمی است ؟

الف کاهش سطح هوشیاری وخواب آلودگی   ب-  سرفه شدید وچنگ زدن به گلو

ج-تورم معده              د-کبودی بوست

83- کدام گزینه درست نیست؟

الف -به هیج وجه در محیط آلوده به گاز های سمی اقدام به عملیات احیاء نکنید.

ب- در خفگی با طناب دور گردن اگر مصدوم آویزان است اول طناب راببرید.

ج- مسمو میت با گاز های آشبزی شایعترن علت خفگی با گاز است

د-سولفید هیدروزن شایع ترین علت خفگی با گاز است.

 

84- کدام گزینه درست است ؟

الف- برا ی رفع آلودگی سمی مصدوم را وادار به استفراغ کنید

ب-اگر مصدوم بیهوش باشد وبخوا هیم تنفس مصنوعی را شروع کنیم باید لب ودهان را از ماده یسمی باک کنیم.

ج- مسمومیت با مواد قلیایی باعث خشکی دهان وعطش و وسوختگی لبها می شود   .

د-محلول جوش شیرین وسفیده ی تخم مرغ وشیر باد زهر مواد قلیایی محسوب می شوند.

85- کدام یک باد زهر مواد قلیایی   نیست  ؟

الف  -سرکه واب لیمو    ب-سیب وبرتقال       ج-شیر نشاسته وروغن زیتون     د-سفیده ی تخم مرغ

86- کدام یک با د  زهر مواد اسیدی نیست ؟

الف - جوش شیرین    ب-روغن زیتون  ونشاسته       ج-  سفیده ی تخم مرغ         د- شیر

87- در صورت مسمومیت بامواد اسیدی یا قلیایی کدام اقدام غلط است ؟

الف- وادار کردن مصدوم به استفراغ          ب- خوراندن هر چیزی که انتی سم ماده ی مسموم کننده باشد

ج-جلوگیری از به خواب رفتن مصدوم

پاسخنامه

1-   ج

2-   الف

3-   الف

4-  الف

5-  د

6- ج

7-  الف

8-  الف

9- د

10- ج

11- الف

12-  الف

13-  الف

14-  ب

15-  ج

16- ج

17-  د

18-  د

19-  ب

20-  ج

21- الف

22- ب

23- الف

24-  ب

25- ب                                        

26- الف

27-ب

28- الف

29- ب

30- ب

31- الف

32- د

33- ب

34- الف

35- ج

36- الف

37- د

38- د

39- الف

40- الف

41- ب

42- ب

43- د

44- الف

45- ب

46- د

47- الف

48- د

50- د

51- ج

52- ب

53- الف

54- الف              

55-الف

56-الف

57-د

58-الف

 59-الف

60-ب

61-ب

62-ج

67-الف

68-ب

69-د

70-د

71-ب

72-ب

74-ج

75-ج

77-د

78-د

79-ج

 

80-ج

81-ب

82-الف

83-د

84-ب

85-د

86-  ب

87-الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹ساعت 11:57  توسط شهربانو جمشيدپور  |